Oskrba s pitno vodo
v porečju Dravinje
3. sklop
(Makole, Poljčane)

Predstavitev

Občini Makole in Poljčane sta pristopili k izvedbi skupnega projekta Oskrba s pitno vodo v porečju Dravinje – 3. sklop (Makole, Poljčane), ki bo zagotovil dolgoročno varno oskrbo s pitno vodo. Dostava pitne vode bo potekala z večjo zanesljivostjo, prav tako se bodo zagotovili rezervni vodni viri. Projekt Oskrba s pitno vodo v porečju Dravinje – 3. sklop (Makole, Poljčane) bo z izboljšavo vodovodnega sistema prispeval k ciljem regionalne politike, to je k zagotovitvi ustrezne infrastrukture za oskrbo s pitno vodo. Projekt bo vplival na izboljšanje javne oskrbe s pitno vodo na območju občin Makole in Poljčane.

V okviru projekta bodo tako izvedena naslednja dela:

 • hidravlična izboljšava 14.490 metrov ter novogradnja 9.961 metrov cevovodov (skupno 24.451 metrov), od tega 5.599 metrov hidravlične izboljšave v občini Makole in 8.900 metrov hidravlične izboljšave v občini Poljčane ter 6.273 metrov novogradnje (skupno 11.872 metrov),
 • nadgradnja objekta za pripravo pitne vode v občini Makole,
 • nadgradnja vodohrana Gaj (kapacitete 100 m3) v občini Makole ter novogradnja dveh vodohranov v občini Poljčane skupne kapacitete 800 m3,
 • novogradnja prečrpalne postaje v občini Poljčane.

Celotna vrednost projekta znaša 6.591.342,66 evrov brez DDV in ga delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada«. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Varstvo okolja – področje voda«, prednostne usmeritve »Oskrba s pitno vodo«.

Projekt se bo predvidoma zaključil konec leta 2015.

Aktualno

Projekt Oskrba s pitno vodo v porečju Dravinje bo zaključen do septembra

15.07.2015

Zaradi neugodnih vremenskih razmer čez leto sta občini Makole in Poljčane podaljšali rok izvedbe projekta najkasneje do 26. septembra 2015. Predvidevajo pa, da bodo dela zaključena v začetku meseca avgusta, ko načrtujejo pridobitev uporabnega dovoljenja za vse objekte.

Na območju Občine Makole je bilo do konca aprila 2015 položeno 9.951 metrov cevi, na območju Občine Poljčane pa 11.145 metrov cevi. Skupaj je tako bilo položenih 21.096 metrov cevi. Naročnik je za objekt  Ultrafitracije Jelovec že pridobil uporabno delovanje, kjer trenutno poteka poskusno obratovanje. Obenem se zaključujejo tudi dela na objektih vodohran Poljčane, vodohran Stanovsko in prečrpalna postaja Spodnja Brežnica, dela na objektu vodohran Gaj pa so še v teku. Vrednost vseh izvedenih del do konca aprila 2015 znaša približno 4,19 mio EUR (od tega 1,67 mio EUR na območju Občine Makole in 2,52 mio EUR na območju Občine Poljčane).

Namen projekta Oskrba s pitno vodo v porečju Dravinje, 3. sklop (Makole, Poljčane) je odpraviti vrsto let trajajočo problematiko zagotavljanja kakovostne pitne vode na tem območju. Projekt se izvaja v občinah Makole in Poljčane ter bo neposredno vplival in učinkoval na kakovost pitne vode in zdravje ljudi, razvoj in prihodke iz turizma, vrednost nepremičnin, estetsko vrednost in rekreacijske možnosti. Pričakovati je, da bo vse to več kot ugodno vplivalo na razvoj območja v tem delu Slovenije. Osnovni cilj investicije je z izgradnjo ustrezne infrastrukture za kakovostno oskrbo s pitno vodo izboljšati zdravstveno stanje prebivalstva z zdravo, neoporečno pitno vodo na omenjenem območju, tako za obstoječe kakor tudi nove uporabnike na eni strani prav tako pa cenovno sprejemljivo oskrbo.

Vrednost celotnega projekta znaša 6.591.342,66 evrov in ga delno financira Republika Slovenija (710.080,64 evrov), delno Kohezijski sklad Evropske unije v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Varstvo okolja - področje voda«, prednostne usmeritve »Oskrba s pitno vodo« (4.023.790,32 evrov), delno pa bodo stroške pokrili iz občinskih proračunov obeh občin (1.857.471,70 evrov). Po investiciji je predvidena boljša oskrba s pitno vodo za že do sedaj vključene porabnike ter za nove uporabnike. Projekt se bo predvidoma zaključil do konca leta 2015, gradbena in izvajalska dela pa septembra 2015.

 

Občina Dravograd
Občina Makole

Občina Makole

Izgradnja vodovodnega sistema v Občini Makole

Obstoječe stanje oskrbe s pitno vodo v občini Makole

Obravnavano območje je kot celotno območje Haloz za vodooskrbo dokaj problematično. Težave izvirajo iz dejstva, da Haloze nimajo omembe vrednih lastnih virov, zato vodooskrbe posameznih krajev in naselij tudi ni mogoče reševati lokalno. Obravnavano območje izpolnjuje gričevnat svet Haloz ter ravnine v povodju Drave in njenih pritokov, ki režejo pogorje v ozke doline. Geološka sestava in struktura Haloz (laporji in peščeni laporji) je v glavnem vodonepropustna, zato večji del padavinskih voda odteka površinsko. Prebivalstvo se danes oskrbuje pretežno iz individualno urejenih izvirov, vodnjakov in zbiralnikov padavinske vode, katerih kapacitete v sušnih dobah ne zadoščajo potrebam. Običajno je voda v deževjih onesnažena in sanitarno ogrožena.

Drugi problem predstavljajo nezadostne kapacitete obstoječih vodohranov v poletnih mesecih, zlasti v daljših sušnih obdobjih in v primeru izpada zaradi okvar ali električne energije. Nadaljnji problem predstavljajo hidravlično neustrezni cevovodi, na katerih prihaja do velikega števila okvar in s tem povezanimi prekinitvami dobave sanitarne vode. Preseki cevi na mnogih odsekih ne zadoščajo. Prelomi se pojavljajo zelo pogosto.

Omrežje ima vejičasto zasnovo, ki omogoča samo enostransko napajanje brez rezerve. Obstoječi cevovodi so iz litoželeznih cevi, nodularne litine, salonitnih, polivinilkloridnih in polietilenskih cevi.

Vodni viri

Glavni vodni viri v občini Makole so zajetja Jelovec in drenažno zajetje Ravno Cerje. Vodni vir Ravno Cerje oskrbuje pretežno območje Dežnega pri Makolah in Starega Gradu, višek neporabljene vode odteče v vodovodni sistem Makol.

Kakovost pitne vode

Na zajetju Jelovec je bilo v letu 2004 od 14 odvzemov vzorcev pitne vode 5 neskladnih zaradi fekalnega onesnaženja. V letu 2005 je bilo od 24 odvzetih vzorcev 4 neskladnih. V letu 2006 sta bila od 24 odvzetih vzorcev 2 neskladna zaradi koliformnih bakterij in mikrobiološkega onesnaženja. V letu 2007 od 25 vzorcev ne ustrezajo 4 vzorci zaradi koliformnih bakterij. Hkrati je bilo v letu 2007 na zajetju Jelovec 3x fekalno onesnaženje. V letu 2008 je od 12 odvzetih vzorcev bilo v dveh vzorcih prisotnost mikroorganizmov ter v dveh vzorcih bakterija Clostridium perfringens. V letu 2009 od 12 vzorcev je bilo 4 neustreznih zaradi mikroorganizmov in bakterija Clostridium perfringens. V letu 2010 je od 24 vzorcev bilo 6 neustreznih vzorcev mikrobiološkega onesnaženja. V letu 2011 se prav tako pojavljajo enaki problemi predvsem v juliju in avgustu.

Investicija se bo izvajala na območju:

 • k.o. Sestrže,
 • k.o. Pečke,
 • k.o. Štatenberg,
 • k.o. Jelovec,
 • k.o. Stopno in
 • k.o. Stari Grad.

Vplivi na okolje

ZRAK - Predviden poseg ne bo povzročal bistvenih emisij v zrak, razen v času gradnje.

HRUP - Predviden poseg ne bo bistveno povečal ekvivalentnih nivojev hrupa v okolje, razen v času gradnje.

VODA - Trasa vodovodnega cevovoda poteka ob robu območja katastrofalnih poplav vodotoka Ložnica, ter se nahaja v širšem vodovarstvenem območju VVO III.

NARAVNE DANOSTI - Z upoštevanjem določil in predpisov, ki urejajo delovanje posameznih instalacij, sanitarne razmere, red v območjih poselitve in podobno, obravnavana gradnja ne bo škodljivo vplivala na okolje.

 

www.obcina-makole.si

Občina Muta
Občina Poljčane

Občina Poljčane

Izgradnja vodovodnega sistema v Občini Poljčane

Obstoječe stanje oskrbe s pitno vodo v občini Poljčane

Vodni viri

Na območju občine Poljčane sta dva vodna vira. To sta zajetje Studenice in črpališče Poljčane z globinskim vodnjakom. Globinski vodnjak v Poljčanah je v prvi vrsti namenjen oskrbi s pitno vodo občine Rogaška Slatina in nekaj prebivalcev Zgornjih Poljčan ter Podboča. V zimskih mesecih ima zadostno izdatnost, v letnih sušnih obdobjih pa se njegova kapaciteta zmanjša. Maksimalna izdatnost zajetja Studenice znaša do 70 l/s (max odjem pa znaša 30 l/s), v sušnem obdobju do 45 l/s. Maksimalna izdatnost globinskega vodnjaka Poljčane (VP-1) je do 75 l/s, v sušnem obdobju do 50 l/s. Odjem za občino Poljčane je 1 % (za občino Rogaška Slatina 66%, občino Rogatec 33%). Območje vodnjaka VP-1 predstavlja razpoklinski tip vodonosnika, ki ga gradijo triasne kamnine, večinoma dolomiti, le manjši del pa slabo zakraseli apnenci. V vodnjak VP-1 je napeljana podzemna voda iz 13 samoizlivnih vrtin, ki so locirane gorvodno po dolini potoka Bele.

Vsa zajeta voda je gravitacijsko speljana v vodovodni sistem. Sam vodnjak VP-1 se nahaja ob naravnem izviru Toplica ter starim plitvim vodnjakom na južnem začetku Zgornjih Poljčan.

Kapacitete vodohranov so v sušnih obdobjih nezadostne. Obstoječi objekti in cevovodi ne zadoščajo za kvalitetno dobavo vode vsem porabnikom. Zaradi premajhnih dimenzij cevovodov prihaja do velikih izgub vode, visokih stroškov popravil in velikih motenj v vodooskrbi.

Obstoječi vodohran VH Poljčane 700 m3 danes ne zadošča za varno in vsakodnevno pokrivanje potreb po vodi v vodovodnem sistemu občine Poljčane. Zato je potrebno na lokaciji ob obstoječem vodohranu zgraditi nov vodohran prostornine 500 m3.

Obstoječi VH Stanovsko 100 m3 danes ne zadošča za varno in vsakodnevno pokrivanje potreb po vodi v vodovodnem sistemu občine Poljčane. Objekt je potreben rekonstrukcije, kar pa za tovrstne objekte ni ekonomsko upravičeno. Zato je potrebno na lokaciji ob obstoječem vodohranu zgraditi nov vodohran prostornine 300 m3.

Obstoječa prečrpalna postaja v Sp. Brežnici danes ne zadošča za varno dobavo vode in vsakodnevno pokrivanje potreb po vodi v vodovodnem sistemu občine Poljčane. Locirana je ob gozdu in nedostopna, tako da so popravila s servisnim vozilom neizvedljiva.

Obstoječi cevovodi so iz LŽ, AC, TPE in PVC cevi. Preseki cevi na mnogih odsekih ne zadoščajo za nemoteno oskrbo s pitno vodo. Večji problem predstavlja pomanjkanje vodnih zbiralnikov. Omrežje ima vejičasto zasnovo, ki omogoča samo enostransko napajanje brez rezerve.

Kakovost pitne vode

Na območju občine Poljčane je bilo v letih 2006 in 2007 odvzetih 15 vzorcev, od tega je bil 1 neskladen saj je bila zaznana prisotnost bakterij E. coli in Enterokoki. V letu 2010 je od 40 odvzetih vzorcev bil 1 neustrezen zaradi prisotnosti bakterije E. coli in koliformnih bakterij.

Investicija se bo izvajala na območju:

 • k.o. Pekel,
 • k.o. Poljčane,
 • k.o. Stanovsko,
 • k.o. Studenice,
 • k.o. Hrastovec,
 • k.o. Žabljek in
 • dostopna cesta.

Vplivi na okolje

ZRAK - Predviden poseg ne bo povzročal bistvenih emisij v zrak.

HRUP - Predviden poseg ne bo bistveno povečal ekvivalentnih nivojev hrupa v okolje.

VODA - Gradnja je predvidena na vodnem (priobalnem) zemljišču vodotoka.

VARSTVO NARAVNE DEDIŠČINE - Poseg je predviden v potencialnem posebnem ohranitvenem območju, zavarovanem območju, območju naravne vrednote državnega pomena, potencialnem posebnem ohranitvenem območju, območju naravne vrednote lokalnega pomena in ekološko pomembnem območju. Pridobljeni so bili projektni pogoji MOP, Agencije RS za okolje in so upoštevani v projektni dokumentaciji.

 

www.poljcane.si